Oleksandr Vysotskyi

fourth year student of international law at Kyiv National Shevchenko University