Oleksandr Yaroshenko

Master of Economics, analyst