Pavlo Malyuta

student at the National University of Kyiv-Mohyla Academy